Aktuálny leták
Všeobecné obchodné podmienky


I. Obchodný vzťah
Firma Phobos distribucia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami. Túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo aktuálnym výpisom z obchodného registra.
Po uzatvorení obchodnej zmluvy medzi odberateľom a firmou Phobos distribucia, spol. s r. o. bude odberateľovi umožnený nákup výrobkov z aktuálnej ponuky firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.
Ceny uvedené v platnom cenníku firmy Phobos distribucia, spol. s r. o. sú bez DPH a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Šali.
Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


II. Objednávka
Predmet objednávky:
Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.

Spôsob objednávania:
- prostredníctvom obchodného zástupcu firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.
- písomne - e-mailom, faxom, alebo poštou
- telefonicky
- osobným výberom tovaru v sídle firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.

- prostredníctvom e-shopu na www.phobos.sk

Doba objednávania:
- 24 hodín denne – e-shop: www.phobos-distribucia.sk
- 24 hodín denne - e-mail: obchod@majstruje.me
- pondelok - piatok od 8,00 do 16,30 osobne v sídle firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.

Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa.

Obsah objednávky:
za účelom kvalitného spracovania objednávky musí objednávka obsahovať:
- objednávací kód (prod. id.), uvedený v katalógu výrobkov, akciových letákoch a e-shope firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.
- množstvo objednávaného tovaru v súlade s balnými jednotkami

- spôsob platby 
- požadované miesto dodania a spôsob dopravy
- názov odberateľa, adresu, tel./fax
- odtlačok pečiatky a čitateľný podpis/meno

Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri expedícii.

Minimálna hodnota objednávky:
Minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru z aktuálnej ponuky na sklade je 20€ (bez DPH). 
Stornovanie objednávky:
Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu je stornovania.


III. Dodacia lehota
Dodaciu lehotu pre objednávky riešené osobným odberom v sídle firmy Phobos distribucia, spol. s r. o. si treba dohodnúť telefonicky s pracovníkom odbytu. Objednávky na rozvoz sú vybavované podľa plánovaných termínov rozvozových trás. Objednávku je možné zaslať aj kuriérskou službou. Objednávky doručené do 10:00 je možné zaslať kuriérskou službou v daný deň s dodaním do 24 hod. 
V prípade ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad. Tu platia podmienky ako v bode II - „Minimálna hodnota objednávky".


IV. Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
- zásielkovou službou
- vlastným rozvozom firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.

- osobným odberom v sídle firmy Phobos distribucia, spol. s r. o.

Dopravné podmienky

- náklady na dopravu objednaného tovaru pod 100€ bez DPH znáša zákazník podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti, ktorá tovar zákazníkovi doručuje.
- v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma Phobos distribucia, spol. s r. o. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

Preberacie podmienky
Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby. V prípade rozvozu poškodený tovar vráti vodičovi.
V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní pracovníkom odbytu firmy Phobos distribucia, spol. s r. o. Tel: +421 (903) 291 061


V. Platobné podmienky
- platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
- platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky
- platba bankovým prevodom po odbere tovaru podľa splatnosti na daňovom doklade.

VI. Záruka a riešenie reklamácií
Firma Phobos distribucia, spol. s r. o. rozlišuje medzi reklamačným konaním a záručnými podmienkami.
Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Reklamačným poriadkom.
Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá firma Phobos distribucia, spol. s r. o. zodpovednosť za vzniknuté nedostatky. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.
Pozáručný servis vybraných výrobkov je zabezpečený v servisnom centre firmy Phobos distribucia, spol. s r. o. v Šali, alebo v niektorom so zmluvných servisných stredísk.
Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.


VII. Povinnosti dodávateľa (vyhlásenie)
Dodávateľ vyhlasuje, že plní všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä ustanovené zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov a ustanovené zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov a zaväzuje sa toto vyhlásenie zachovať v celom rozsahu platné počas trvania zmluvného vzťahu. Odberateľ potvrdzuje, že vyhlásenie dodávateľa podľa predchádzajúcej vety je podstatné a pri jeho porušení by nebol povinný a ani nemal záujem na uzatvorení takéhoto zmluvného vzťahu resp. jeho trvaní a predstavuje dôvod pre odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že nahradí odberateľovi akúkoľvek škodu, ktorá by mu vznikla v súvislosti s čo i len čiastočnou nepravdivosťou niektorého z jeho vyhlásení podľa tohto bodu, čo odberateľ prijíma. Strany berú na vedomie, že škodou sa rozumie akákoľvek majetková a nemajetková ujma, ktorá odberateľovi vznikne v súvislosti s porušením vyhlásenia dodávateľa a rovnako primeraná náhrada, ako aj všetky s tým súvisiace vynaložené náklady.


VIII. Záverečné ustanovenia
Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.


v Šali, dňa 1.5.2017Prihlásenie

Meno:
Heslo:
 

Novinky